DOLAR 8,56630.77%
EURO 10,46100.57%
ALTIN 521,520,65
BITCOIN 316839-6,65%
Aydın
21°

AÇIK

20:33

AKŞAM'A KALAN SÜRE

  • Didim Haber Sitesi
  • Genel
  • “KA­DIN­LA­RI GERİDE BI­RA­KAN TOP­LUM­LAR GERİDE KAL­MA­YA MAH­KUM OLMUŞ DE­MEKTİR..”

“KA­DIN­LA­RI GERİDE BI­RA­KAN TOP­LUM­LAR GERİDE KAL­MA­YA MAH­KUM OLMUŞ DE­MEKTİR..”

ABONE OL
Mayıs 2, 2021 09:35
0

BEĞENDİM

ABONE OL
ad826x90
ad826x90

“KA­DIN­LA­RI GERİDE BI­RA­KAN TOP­LUM­LAR GERİDE KAL­MA­YA MAH­KUM OLMUŞ DE­MEKTİR..”

 

CHP Didim Kadın Kolları Başkanı Arzu Kurt’un basın açıklaması

Sev­gi­li Ka­dın­lar;

11.05.2011 ‘de im­za­la­nan ve Ba­kan­lar ku­ru­lu ile onay­la­nan ka­dın­la­rın can si­mi­di, yaşam gü­ven­ce­si olan İstan­bul söz­leş­me­si 01.07.2021 ta­ri­hi ile son bu­lu­yor.
De­ni­yor ki ge­rek­siz bu­lu­yo­ruz.​ Ge­re­kir­se An­ka­ra söz­leş­me­si adı al­tın­da söz­leş­me ya­pa­rız de­ni­yor.
De­ğer­li Kadın ar­ka­daş­la­rım, bir sü­re­dir an­lam­sız bir şe­kil­de çarp­tı­rı­la­rak kamu oyuna kö­tü­le­nen, hedef gös­te­ri­len “İstan­bul söz­leş­me­si” nin tam adı “Ka­dın­la­ra yö­ne­lik şid­det ve aile içi şid­de­tin ön­len­me­si ve bun­lar­la mü­ca­de­le­ye iliş­kin Av­ru­pa kon­sey soz­leş­me­si” dir. Biz­ler söz­leş­me­nin fesh ola­ca­ğı­nı bir ge­ce­de öğ­ren­dik. Acaba bu ka­ra­rın ge­rek­çe­si neydi?
18 yılda en az 7500 kadın sırf kadın ol­duk­la­rı için kat­le­dil­di. Fesh edil­me ka­ra­rı­nın ar­dın­dan 100 lerce kadın ül­ke­miz­de ci­na­ye­te kur­ban gitti. Ma­le­sef ki bu sayı git­tik­çe art­mak­ta­dır. Ül­ke­miz­de biz ka­dın­lar için İstan­bul söz­leş­me­si can si­mi­di­miz­dir ve ya­şa­ma gü­ven­ce­miz­dir.
De­ni­yor ki, söz­leş­me eş cin­sel­li­ğe teş­vik edi­yor. AKP Genel Baş­kan yar­dım­cı­sı Özlem Zen­gin ‘ in de de­di­ği gibi İstan­bul söz­leş­me­sin­de eş cin­sel­li­ğe teş­vik eden hiç­bir madde yok­tur. Söz­leş­me insan ay­rı­mı et­mek­si­zin yaşam hak­la­rı­nı gü­ven­ce al­tı­na al­mak­tır. Her­ke­sin hak­la­rı­nı ko­ru­mak ve gü­ven­ce al­tı­na al­mak­tır.
Ay­lar­dır bu ka­ra­ra kar­şın top­lu­mu­muz­da­ki tüm bi­rey­ler İstan­bul söz­leş­me­si­nin fesh edil­me­si­ne kar­şı­lar.
Bo­şan­ma­lar ar­tı­yor­muş, öyle diyor söz­leş­me­yi fesh eden­ler;
Söz­leş­me­de ev­len­me veya bo­şan­ma­ya iliş­kin teş­vik edici hiç­bir unsur yok­tur. Bo­şan­ma­la­rın se­bep­le­ri aile içi ge­çim­siz­lik ve şid­det­tir.
Di­yor­lar ki, şid­det art­mış;
Şid­det at­ma­mış gö­rü­nüm­lü sağ­lan­mış­tır.
Ge­le­nek ve gö­re­nek­le­ri­mi­ze ay­kı­rıy­mış;
Şid­det ve ci­na­yet ge­le­nek ve gö­re­nek asla ola­maz.
Er­kek­le­ri mağ­dur edi­yor­muş;
Şid­det uy­gu­la­ma­yan er­kek­ler neden mağ­dur ol­sun­lar ki? Evden uzak­laş­tır­ma ka­ra­rı alan­lar şid­det uy­gu­la­yan­lar­dır.
Mec­li­sin al­dı­ğı ka­rar­la onay­la­nan İstan­bul söz­leş­me­si 1 ge­ce­de 1 ki­şi­nin ka­ra­rıy­la yok edi­li­yor. Söz­leş­me­den çık­mak için yine mec­li­sin ka­ra­rı ol­ma­lı­dır. Tek ki­şi­nin ka­ra­rı ana­ya­sa­da bile yok­tur.​Biz ka­dın­lar ola­rak bunu yan­lış bu­lu­yo­ruz. Hata yap­tı­nız ve de hata yap­ma­ya devam edi­yor­su­nuz.
Kadın ci­na­yet­le­ri için ne ya­pa­ca­ğız , nasıl ka­dın­la­rı ya­şa­tı­rız diye dü­şün­me­niz ge­re­kir­ken, ka­dın­la­rın ve ço­cuk­la­rın sa­vun­ma hak­la­rı­nı el­le­rin­den alı­yor­su­nuz.
Tür­ki­ye in ilk im­za­cı­sı ol­du­ğu İstan­bul söz­leş­me­si ve Ulus­lar arası bir söz­leş­me Tür­ki­ye Büyük Mil­let Mec­li­si yani Hal­kın ira­de­si yok sa­yı­la­rak fesh edi­le­mez.
Biz Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­li ka­dın­lar ola­rak ka­dın­la­rın Yaşam hak­la­rı­nın 3lin­den alın­ma­sı­na izin ver­me­ye­ce­ğiz. CHP Genel Mer­ke­zi­mi­zin dev­ha­ya­ta ge­çir­miş ol­du­ğu YA­SAM­HAK Pro­je­si tamda bu amaca hiz­met ver­mek­te­dir.​Par­ti­miz ka­dın­la­ra şid­de­tin dur­du­rul­ma­sı için ge­rek­li ted­bir­le­ri al­mış­tır. Kadın Kol­la­rı Genel Baş­ka­nı­mız Aylin NAZ­LI­AKA ve MYK üye­le­ri­miz YA­ŞAM­HAK Oto­bü­sü­müz ile 81 İlde do­la­şıp ka­dın­la­rı­mı­zın ya­nın­da ol­mak­ta­dır.
Aydın Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Özlem ÇERÇİOĞLU kadın is­tih­dam­la­rı sağ­la­ya­rak her daim ka­dın­la­rın ya­nın­da olmuş ve İstan­bul söz­leş­me­si kır­mı­zı çi­gi­miz­dir, her zaman ya­nı­nız­da­yız de­miş­tir ve yan­la­rın­da ol­ma­ya­da mü­ca­de­le et­me­ye­de devam ede­ce­ğiz de­miş­tir.
CHP Aydın il kadın kol­la­rı Baş­ka­nı­mız Ayşe ÖZDEMİR ve 17 ilçe kadın kol­la­rı ola­rak mü­ca­de­le­mi­zi so­nu­na kadar sür­dü­re­ce­ğiz. Bu ka­ra­rı asla kabul et­mi­yo­ruz.
Ulu Ön­de­ri­miz Mus­ta­fa Kemal ATA­TÜRK’ün de de­di­ği gibi;
“KA­DIN­LA­RI GERİDE BI­RA­KAN TOP­LUM­LAR GERİDE KAL­MA­YA MAH­KUM OLMUŞ DE­MEKTİR..”

ad826x90

#YA­ŞAM­HAK
#CHP­KA­DIN
#6284­SA­YI­LI­KA­NUN
#IS­TAN­BUL­SÖZ­LEŞ­MESİ
#KIR­MI­ZIÇİZGİMİZ

CHP DİDİM KADIN KOL­LA­RI BŞK.
ARZU KURT

ad826x90

En az 10 karakter gerekli


HIZLI YORUM YAP

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.